Reformovaná kresťanská cirkev

Niečo o našej cirkvi, história.Kostol

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku je časťou všeobecnej cirkvi Ježiša Krista a zahrňuje v sebe všetky reformované cirkevné zbory na Slovensku. Cirkev stojí na základe Písma svätého, vyznáva historické vierovyznania. V zmysle týchto uznáva Ježiša Krista za jedinú hlavu cirkvi a spravuje sa synodno-presbyteriálnymi zásadami.

Reformovaná kresť. cirkev sa konštituovala na prvej krajinskej synode v bývalom Uhorsku, v Debrecíne v r. 1567. Táto synoda sa jednoznačne priznala k ženevskému reformačnému smeru reprezentovanom Jánom Kalvínom. Spolu s ostatnými reformovanými cirkvami vyznáva dve historické konfesie: Heidelberský katechizmus a Druhé helvétske vyznanie viery. Po rozpade Rakúsko – Uhorska v r. 1918 vznikla na území Slovenska samostatná Reformovaná kresťanská cirkev.

Čo sa týka reformovaných, respektíve kalvínov v minulosti v Bysteri, prvé zmienky o nich boli uvedené v starých zápisoch, že tu žili už okolo roku 1750. Matrikulárne záznamy predošlých kazateľov od roku 1788 začal písať v roku 1830 vtedajší farár Jozef Belényessy. Kostol bol stavaný a dokončený, podľa záznamov, v roku 1828 a je zmenšenou podobou košického kostola. Reformovaný kostol bol pôvodne zhotovený z dreva ešte v roku 1789. Pozemok naň daroval miestny zemepán Daniel Dobay. Cirkevný zbor mal aj svoju reformovanú ľudovú školu, ktorú viedli a boli aj učiteľmi reformovaní farári. Mimo iných, ktorí príkladne pracovali sa môžeme zastaviť napríklad pri farárovi Andrejovi Pajkošovi, ktorý okrem práce v zbore a na škole, mal účasť aj na živote v obci. Bol aktérom výstavby prvého betónového mostu cez rieku Torysu. Ďalšou jeho záslužnou prácou bolo založenie ovocného sadu v obci a výučba občanov pri pestovaní stromov. Môžeme si pripomenúť aj pôsobenie farára Daniela Kostsánszkeho od roku 1964 a po ňom farárky Jany Tabačkovej.

Matko - cirkevný zbor s počtom 235 členov, patrí do Ondavsko – hornadského seniorátu. Dcérocirkevným zborom sú Košické Olšany. V roku 2009 zbor previedol veľké opravy interiéru a z časti aj exteriéru kostola. V zborovom dome, ktorý máme pri fare, sa stretávajú deti a mládež na náboženských akciách aj v rámci seniorátu.

Kurátorom zboru je Tibor Bajus.

Bohoslužby sa konajú:

  • v nedeľu o 10:30 hod, odpoludnia o 14:00 hod.
  • Klub detí a dorastu: v sobotu o 15:00 hod
  • Večera Pánova - na sviatky – šesťkrát do roka a na požiadanie

Kontakt:

Farský úrad Ref. kresť. cirkvi Byster 78.