Evidencia obyvateľstva

Trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 1. platný OP alebo potvrdenie o občiankom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky
 2. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, 
 3. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného právneho predpisu
 4. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi vlastníka lebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti v tomto rozsahu:
 5. meno, priezvisko, r.č., číslo OP a adresu TP ak ide o FO
 6. názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti pred zamestnancom

toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, 
 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti 
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo
 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý poby, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj OP a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási, doklady o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu, písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný

a) vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie:

 • meno, prizvisko a rodné priezvisko
 • dátum narodenia
 • miesto narodenia
 • okres narodenia
 • štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí
 • rodné číslo
 • adresu nového trvalého pobytu
 • adresu predchádzajúceho trvalého pobytu
 • dátum a podpis

b) uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti v rozsahu:

 • meno, priezvisko, r.č., číslo OP a adresu pri fyzickej osobe
 • názov, Ičo, sídlo, ak ide o právnickú osobu.

Ten kto hlási pobyt za občana mladšieho ako 18 rokov, je povinný za neho vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt.

Zrušenie trvalého pobytu

 • na základe oznámenia
 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti
 • ak budova zanikla

Pri podaní návrhu na zrušenie TP musia byť ohlasovni predložené okrem platného OP vydaného orgánmi SR, doklade o vlastníctve a písomného potvrdenia o súhlase spoluvlastníkov aj:

 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
 • dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bol vydané,
 • rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia ak bolo vydané
 • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva ak bolo vydané.

Prechodný pobyt

Prechodný poby je pobyt občana mimo miesta TP, kde sa občan dočasne zdržiava ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási ohlasovni v mieste PP do desiatich dní od ubytovania začiatok, misto a predpokladanú dobu PP.

Pri hlásení PP je občan povinný predložiť tieto doklady:

 • platný OP alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
 • písomné potvrdenie o súhlase s pihlásením občana na PP s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti

Pri hlásení PP hlási občan tieto údaje:

 • meno, prizvisko, rodné priezvisko
 • dátum, miesto a okres narodenia, štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí
 • okres pobytu
 • obec pobytu
 • časť obce
 • ulicu, ak sa obec člení na ulice
 • súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu
 • dobu predhodného pobytu
 • ak ide o občanov, ktorí nemajú TP na území SR, štát a miesto a údaj o poslednom TP

Predpokladaná doba PP môže byť najviac päť rokov. Ak PP trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť PP znova.

Pobyt v zahraničí

Občan, ktorý má TP na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste TP. V ohlásení uvedie štát, miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Zdroj: Legislatíva – Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov v znení neskorších predpisov