Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

Overenie podpisov a lístin

Generalna_plna_moc_osvedcovanie - tlačivo

splnomocnenie na zastupovanie.pdf - tlačivo

Splnomocnenie - tlačivo

Čestné vyhlásenie.docx - tlačivo

Splnomocnenie_na_prepis_auta docx - tlačivo

Osvedčovanie podpisov

Overovanie podpisov sa vykonáva na Obecnom úrade v Sadoch nad Torysou počas stránkových dní. V prípade overenia podpisu bezvládnych a chorých občanov je overenie potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky na čísle telefónu 055/6854-130.

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz
Poplatky: Osvedčovanie podpisu 2,00 € (za každý podpis)

Overovanie listín

Overovanie fotokópií dokladov (rodné listy, vysvedčenia, diplomy a rozhodnutia a iné) podla priloženého originálu alebo overenej kópie.

Poplatok: 2,00 € (za každú stranu)

Neoverujeme: fotokópie občianskych preukazov, technických preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou a cudzojazyčné doklady. /zákon č.599/2001 Z.z., § 5/

Súvisiace predpisy: zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

Zodpovedná osoba: Gabriela Šoltýsová, tel. 055/7296538