VZN č.4/2020 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch

Zodpovedá: Gabriela Šoltýsová