Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja zverejňuje v súlade s § 141 a § 146 volebného zákona zoznam zaregistrovaných kandidátov podľa jednotlivých volebných obvodov:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 1 - Košice I.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 2 - Košice II.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 3 - Košice III.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 4 - Košice IV.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 5 - Košice - okolie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 6 - Gelnica

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 7 - Michalovce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 8 - Rožňava

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 9 - Sobrance

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 10 - Spišská Nová Ves

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 11 - Trebišov

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja:

Uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 724/2022 - Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a  sídiel obvodných volebných komisií

Oznam pre splnomocnencov politických strán, hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov:

Rozhodnutia Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja o registrácii kandidátov vydané v súlade s § 140 a § 145 volebného zákona si môžete prevziať dňa 13. 09. 2022 od 08.30 - 15.30 hodiny na Úrade KSK, 2. poschodie, kancelária č. 341.
Ak si politická strana, hnutie, koalícia alebo nezávislý kandidát rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej lehote, rozhodnutie sa v zmysle volebného zákona považuje za prevzaté. Rozhodnutia si však môžete naďalej prevziať v čase úradných hodín na Úrade KSK, 2. poschodie, kancelária č. 341. 

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja zaregistrovala 477 kandidátov pre voľby do zastupiteľstva KSK a 12 kandidátov na predsedu KSK. Volebná komisia nezaregistrovala 5 kandidátov pre voľby do zastupiteľstva KSK z dôvodu späť vzatia svojej kandidatúry.

Informácie k vedeniu volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

Zoznam politických strán, hnutí a ich koalícií, ktoré podali kandidátne listiny pre voľby do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 

Do obvodných volebných komisií Košického samosprávneho kraja môže delegovať najneskôr do 22. septembra 2022 vrátane jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, politické hnutie alebo ich koalície, ktoré podávajú kandidátne listiny pre voľby do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja vo volebnom obvode. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka sa doručuje predsedovi KSK a možno ho doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na volbyvucke22@vucke.sk. Termín a miesto prvého zasadnutia obvodných volebných komisií bude zverejnený na web stránke KSK v časti VOĽBY DO VÚC 2022.

            V listinnej forme možno oznámenie doručiť do podateľne Úradu KSK v úradných hodinách, prostredníctvom pošty alebo povereným zamestnancom KSK; pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Povereným zamestnancom možno oznámenie doručiť v  pracovných dňoch pondelok až štvrtok od 09.00 do 15.30 h, piatok od 09.00 do 14.00 h a posledný deň lehoty na podanie delegácie v čase od 09.00 hod. do 24.00 h.

Poverenými zamestnancami na preberanie oznámení sú:

 

telefón

č. kancelárie / poschodie

PhDr. Anna Heribanová

055/7268 200

341/ II.

Miroslava Segedová  

055/7268 248

340/ II.

Mária Rogozinská

055/7268 163

340/II.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 30.06.2022 08:07
Upravené: 23.09.2022 11:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine